3196-5450

RV

haifa-597027 ハイファ イスラエル 緑 寺 宗教 バハイ 公園 庭 アーキテクチャ Bahaullah

haifa-597027 ハイファ イスラエル 緑 寺 宗教 バハイ 公園 庭 アーキテクチャ Bahaullah